Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie

ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE                ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o Ochronie Danych Osobowych („ RODO” ), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu , w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe , a także o przysługujących prawach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna          w Rusinowie; ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów , nr telefonu (48) 67 27 022 wew. 20 ; email.bib.rusinow@wp.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rusinowie , z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest Elżbieta Walasik  ,tel. (48) 672 70 22 wew. 22 , e-mail: e.walasik@rusinow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są  gromadzone i przetwarzane w celu ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia ,          a w zakresie  w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne ( np. upublicznianie wizerunku) na  podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane zgodnie z przepisami regulującymi czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy-dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 5. Podczas pozyskiwania danych osobowych Administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest :
  • obowiązkowe , jeżeli zostało tak określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne , jeżeli odbywa się na podstawie  zgody lub ma na celu zawarcie umowy;
  • jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 1. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,     w tym nie stosuje profilowania.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostęp do treści danych;
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych osobowych ,prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko do tych danych , które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 181
Utworzono dnia: 25.05.2018

Historia publikacji

 • 20.06.2018 14:22, Administrator
  Edycja strony: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 20.06.2018 14:22, Administrator
  Edycja strony: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 20.06.2018 14:21, Administrator
  Edycja strony: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH